Sangaku Maths

Teoria i exercicis de matemàtiques de secundària, batxillerat i primers cursos de carreres tècniques

Temari

 1. Àlgebra
  És la branca de l'abstracció per la seva introducció de les lletres i els símbols a fi de generalitzar qualsevol número i expressió. Dins d'aquest bloc es troben, per exemple, les equacions, els polinomis, els vectors i les matrius.
 2. Càlcul i anàlisi
  És una de les branques principals de les matemàtiques. Des de l'estudi dels nombres reals, les funcions i els límits es desenvolupa l'estudi de conceptes com la continuïtat, la derivació o la integració.
 3. Fonaments de les matemàtiques
  És l'estudi de conceptes matemàtics bàsics i les estructures fonamentals més complexes que formen. En aquest bloc s'estudia la definició de conjunt i les operacions i propietats que se'n deriven, el conjunt dels nombres i finalment una introducció als intervals.
 4. Geometria
  És la branca de la visualització i l'estudi de les figures en el pla i a l'espai. Aprèn a calcular perímetres, àrees i volums de les figures més importants.
 5. Matemàtiques aplicades
  Estudia mètodes i eines matemàtiques que poden ser útils en altres àrees, com l'enginyeria o l'economia. Aprèn sobre interpolació, un concepte necessari per a la informàtica, i sobre matemàtiques financeres amb uns conceptes econòmics bàsics.
 6. Matemàtiques discretes
  És la base de tot el que està relacionat amb els nombres naturals o conjunts numerables, i estudia processos que siguin comptables. Aprèn el concepte de factorial i de nombre combinatori, necessaris per a l'estudi de les variacions, les permutacions i les combinacions.
 7. Matemàtiques recreatives
  És una àrea de les matemàtiques que aplica coneixements matemàtics en un context lúdic. Aprèn a xifrar i desxifrar missatges en clau i activa la teva ment amb les sumes fantasmes.
 8. Probabilitat i estadística
  L'estadística ens permet analitzar les dades que obtinguem d'una mostra que sigui representativa amb l'objectiu d'explicar comportaments i prendre decisions. La probabilitat s'ocupa de mesurar la possibilitat de que un succés produeixi un determinat resultat. Aprèn els conceptes bàsics d'aquestes dues disciplines.
 9. Teoria de nombres
  És la branca de les matemàtiques que estudia les propietats dels nombres. En aquest bloc ens trobarem des dels nombres naturals, enters i decimals, fins als reals. També aprendràs dos conceptes base com la divisibilitat i la proporcionalitat.