Probabilitat i estadística

L'estadística ens permet analitzar les dades que obtinguem d'una mostra que sigui representativa amb l'objectiu d'explicar comportaments i prendre decisions. La probabilitat s'ocupa de mesurar la possibilitat de que un succés produeixi un determinat resultat. Aprèn els conceptes bàsics d'aquestes dues disciplines.

  1. Distribucions

    7 temes

  2. Estadística

    12 temes

  3. Probabilitat

    12 temes