Àlgebra

És la branca de l'abstracció per la seva introducció de les lletres i els símbols a fi de generalitzar qualsevol número i expressió. Dins d'aquest bloc es troben, per exemple, les equacions, els polinomis, els vectors i les matrius.

 1. Determinants

  3 temes

 2. Equacions

  4 temes

 3. Fraccions

  7 temes

 4. Matrius

  3 temes

 5. Polinomis

  8 temes

 6. Programació lineal

  3 temes

 7. Vectors

  9 temes