Divisibilitat

Aprèn els conceptes de divisor i múltiple d'un nombre, de nombre primer i compost, i de descomposició d'un nombre en factors primers. Dominar tot això permet calcular el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple d'un conjunt de nombres.

 1. Criteris de divisibilitat

  Dificultat: 2

  Veure tema

 2. Divisors i múltiples d'un nombre

  Dificultat: 1

  Veure tema

 3. Factorització

  Dificultat: 1

  Veure tema

 4. Màxim comú divisor i Mínim comú múltiple

  Dificultat: 1

  Veure tema

 5. Nombres primers i compostos

  Dificultat: 1

  Veure tema