Estadística

Aprèn els conceptes bàsics estadístics, com ara la mitjana aritmètica, la moda o la mediana, i altres més complexos com l'esperança matemàtica o les mesures de dispersió. Aprèn també a realitzar taules de freqüències que seran necessàries per fer els diferents gràfics estadístics.

 1. Com representar dades

  3 temes

 2. Conceptes bàsics estadístics

  Dificultat: 1

  Veure tema

 3. Desviació respecte a la mitjana i desviació mitjana

  Dificultat: 6

  Veure tema

 4. Esperança matemàtica

  Dificultat: 9

  Veure tema

 5. Freqüència absoluta, relativa, acumulada i taules estadístiques

  Dificultat: 3

  Veure tema

 6. La mediana

  Dificultat: 2

  Veure tema

 7. La moda

  Dificultat: 1

  Veure tema

 8. Mitjana aritmètica

  Dificultat: 1

  Veure tema

 9. Mitjana geomètrica

  Dificultat: 5

  Veure tema

 10. Rang (o recorregut)

  Dificultat: 3

  Veure tema

 11. Variables estadístiques

  Dificultat: 1

  Veure tema

 12. Variància i desviació típica

  Dificultat: 6

  Veure tema