Probabilitat

Entra en el món de la probabilitat i comença aprenent les nocions bàsiques per resoldre problemes, realitzar operacions entre successos i usar la regla de Laplace. En un nivell més avançat, entra en joc la probabilitat condicionada, el teorema de la probabilitat total i la fórmula de Bayes. I per a tot això sempre va bé aprendre a treballar amb taules de contingència i diagrames en arbre.

 1. Definició (axiomàtica) de la probabilitat i les seves propietats

  Dificultat: 8

  Veure tema

 2. Definició de probabilitat, espai mostral i succés segur i impossible

  Dificultat: 4

  Veure tema

 3. Diagrames en arbre

  Dificultat: 5

  Veure tema

 4. Operacions entre successos: unió, intersecció, diferència i complementari

  Dificultat: 5

  Veure tema

 5. Probabilitat condicionada

  Dificultat: 6

  Veure tema

 6. Probabilitat de la unió i de la intersecció de successos

  Dificultat: 6

  Veure tema

 7. Regla de Laplace

  Dificultat: 4

  Veure tema

 8. Successos compatibles i incompatibles

  Dificultat: 5

  Veure tema

 9. Successos dependents i independents

  Dificultat: 6

  Veure tema

 10. Taules de contingència

  Dificultat: 6

  Veure tema

 11. Teorema de Bayes

  Dificultat: 7

  Veure tema

 12. Teorema de la probabilitat total

  Dificultat: 7

  Veure tema