Teorema del residu i teorema del factor

Teorema del residu

El residu de dividir un polinomi $$p(x)$$ per un altre de la forma $$x-a$$, coincideix amb el valor de $$p(a)$$.

Fixem-nos que la divisió especificada compleix les hipòtesis de la tècnica de Ruffini.

Calcular el residu de la divisió $$\dfrac{p(x)}{q(x)}$$, sent $$p(x)=x^4+3x^2-x+4$$ i $$q(x)=x+2$$.

Apliquem el teorema del residu. Noteu que en aquest cas $$a=-2$$. $$$p(-2)=(-2)^4+3\cdot(-2)^2-(-2)+4=16+3\cdot4+2+4=34$$$

Per comprovar-ho utilitzem Ruffini:

  $$1$$ $$0$$ $$3$$ $$-1$$ $$4$$
$$-2$$   $$-2$$ $$4$$ $$-14$$ $$30$$
  $$1$$ $$-2$$ $$7$$ $$-15$$ $$34$$

I efectivament, coincideix amb la solució anterior.

Calcular el residu de la divisió $$\dfrac{p(x)}{q(x)}$$, sent $$p(x)=x^5-2x^2+x+3$$ i $$q(x)=x+1$$.

Apliquem el teorema del residu. Noteu que en aquest cas $$a=-1$$. $$$p(-1)=(-1)^5-2\cdot(-1)^2+(-1)+3=-1-2-1+3=-1$$$

Per comprovar-ho utilitzem Ruffini:

  $$1$$ $$0$$ $$0$$ $$-2$$ $$1$$ $$3$$
$$-1$$   $$-1$$ $$1$$ $$-1$$ $$3$$ $$-4$$
  $$1$$ $$-1$$ $$1$$ $$-3$$ $$4$$ $$-1$$

I efectivament, coincideix amb la solució anterior.

Teorema del factor

El seu enunciat és el següent:

Un polinomi $$p(x)$$ és divisible per un altre de la forma $$x-a$$ si, i només si, $$p(a)=0$$. En aquest cas, direm que $$a$$ és una arrel o zero del polinomi $$p(x)$$.

Calcular el residu de la divisió $$\dfrac{p(x)}{q(x)}$$, sent $$p(x)=x^5+2x^4-3x^3+x^2-1$$ i $$q(x)=x-1$$.

Apliquem el teorema del residu: $$$p(1)=1^5+2\cdot1^4-3\cdot1^3+1^2-1=0$$$

Comprovem el resultat per Ruffini:

  $$1$$ $$2$$ $$-3$$ $$1$$ $$0$$ $$-1$$
$$1$$   $$1$$ $$3$$ $$0$$ $$1$$ $$2$$
  $$1$$ $$3$$ $$0$$ $$1$$ $$1$$ $$0$$

Efectivament, el residu és $$0$$. Així doncs, pel teorema del factor, la divisió de $$p(x)$$ per $$q(x)$$ és exacta.