Definició i classificació de polinomis

Quan multipliquem un nombre (coeficient) per una incògnita (variable), resulta un monomi. Ara bé, què passaria si en comptes de multiplicar els suméssim?

$$$x^6+10$$$ $$$x+1$$$

Què passa quan sumem monomis que no són semblants? I si els restem?

Quan unim monomis no semblants mitjançant sumes i / o restes obtenim un polinomi.

$$$2x^2+x-1$$$ Que és el resultat de sumar els monomis $$2x^2$$ i $$x$$, i restar el monomi $$1$$.

O també $$$3x^5-x^2+x-5$$$ Que és el resultat de sumar els monomis $$3x^5$$ i $$x$$, i restar els monomis $$x^2$$ i $$5$$.

En matemàtiques, per nomenar polinomis s'utilitza una lletra seguida d'un parèntesi amb la variable (o les variables, separades per comes) del polinomi. Així doncs, els exemples anteriors serien:

$$p(x)=2x^2+x-1$$ i $$q(x)=3x^5-x^2+x-5$$

Si hi hagués més d'una variable, com hem dit:

$$p(x,y)=x^6y+xy-x$$

$$q(x,y,z)=xyz^2+xyz-xy^3z-zyz+zy-z$$

$$r(x,y,z,t)=xyzt$$

Cal anar amb compte en la manera de representar els polinomis, ja que podríem cometre errors de notació.

$$q(x,y)=3x^2y+4x$$, $$q(x)=3x^2y+4x$$

En el primer polinomi, "$$y$$" actua com a variable. En canvi, en el segon, la "$$y$$" és un coeficient (que té de valor $$y$$, un nombre que no coneixem a priori).

Per això, són dos polinomis diferents (per exemple, el primer és de grau $$3$$ i el segon de grau $$2$$).

A partir d'aquí, i utilitzant com a exemple el polinomi $$p(x)=2x^2+x-1$$, definim les següents característiques d'un polinomi:

 • Variable / s del polinomi: incògnita o incògnites que trobem al polinomi. Al polinomi $$p(x), x$$.

 • Grau del polinomi: és l'exponent més gran de tots els monomis que té el polinomi. En el nostre exemple, $$max\{2,1,0\}=2$$

 • Coeficient principal: és el coeficient del monomi d'exponent el grau del polinomi. En el nostre cas, $$2$$.

 • Terme independent: el coeficient del monomi d'exponent nul. Si no existeix aquest monomi, és igual a $$0$$. En el nostre cas, és $$-1$$.

Classificació de polinomis

Podem classificar els polinomis segons les seves característiques.

Classificació de polinomis segons el seu grau

 • Grau zero: Són coeficients. $$$q(x)=-1$$$ $$$q(x)=\dfrac{1}{2}$$$
 • Primer grau: $$$q(x)=x-1$$$ $$$q(y)=3y-\dfrac{3}{4}$$$ $$$p(y)=\dfrac{y}{2}+\dfrac{1}{4}$$$
 • Segon grau: $$$p(z)=z^2+3z-9$$$ $$$p(x)=\dfrac{x^2}{3}+2x$$$ $$$q(z)=z^2-\dfrac{10}{3}$$$
 • Tercer grau: $$$r(t)=t^3+t^2+1$$$ $$$p(t)=\dfrac{t^3}{4}+\dfrac{t^2}{2}-t+10$$$ $$$q(x)=x^3-\dfrac{1}{4}$$$

I podríem seguir fins al número que volguéssim.

Classificació de polinomis segons els seus coeficients

 • Polinomi complet: té tots els coeficients diferents de zero. $$$p(x)=x^3+x^2+x+1$$$ $$$p(x,y)=2x^2+y^2-xy+x+y-\dfrac{1}{3}$$$ $$$r(t)=t^2-4t+9$$$
 • Polinomi incomplet: té algún coeficient igual a zero. $$$p(x)=x^3+x+1$$$ $$$p(x,y)=2x^2+y^2+x+y-\dfrac{1}{3}$$$ $$$r(t)=t^2-4t$$$
 • Polinomi nul: té tots els coeficients iguals a zero. $$$p(x)=0$$$

Classificació de polinomis segons els graus dels seus monomis

 • Polinomi ordenat: els monomis apareixen escrits de major a menor grau. $$$p(x)=x^4+x^3+x^2+x+1$$$ $$$q(x)=x^6+x^4+x^2+x+1$$$ $$$r(x)=x^{100}+x^2+2x$$$
 • Polinomi homogeni: tots els seus monomis tenen el mateix grau. $$$p(x)=2x$$$ $$$p(x,y)=3x^2y+4x^3+2xy^2$$$ $$$p(x,y)=\dfrac{xy}{2}+x^2+y^2$$$
 • Polinomi heterogeni: no tots els seus monomis tenen el mateix grau. $$$p(x)=2x-1$$$ $$$p(x,y)=3x^2y+4x^3+2xy^2$$$ $$$p(x,y)=\dfrac{xy}{2}+x^2y+y^2$$$
 • Polinomis iguals. Són aquells que compleixen:
  • Tenen el mateix grau.
  • Els coeficients dels monomis de mateix grau són iguals. $$$p(x)=3x^2+1$$$ $$$q(x)=1+3x^2$$$ $$$p(x,y)=xy+4x-1$$$ $$$q(y,x)=-1+4x+yx$$$