La funció de probabilitat

Es defineix la funció de probabilitat de la variable aleatòria $$X$$ com la que associa una probabilitat $$p_i$$ a cada valor possible de $$X$$ $$(x_1,x_2,\ldots,x_n)$$. Pel que fa a les probabilitats, es compleix sempre que: $$$\begin{matrix}0 \leq p_i\leq 1 \\ p_1+p_2+p_3+ \ldots +p_n= \sum_{i} p_i=1\end{matrix}$$$

La variable aleatòria $$X$$ és el resultat de tirar un dau. Suposant que les sis cares del dau són equiprobables, les probabilitats de cada resultat són: $$$\displaystyle p(X=1)=P(X=2)=\ldots=P(X=6)=\frac{1}{6}$$$ Es pot comprovar que es compleix que $$$\displaystyle \sum_{i} p_i=6 \cdot \frac{1}{6}=1$$$ El gràfic d'aquesta funció té forma de diagrama de barres:

imagen