Conceptes bàsics estadístics

L'estadística és la ciència que s'ocupa de la recollida i obtenció de dades i del seu posterior tractament per poder-les expressar numèricament i així poder extreure'n conclusions.

Els primers estudis estadístics eren demogràfics així que s'ha conservat gran part del vocabulari.

  • Població: És el conjunt sobre el qual es realitzarà l'estudi estadístic.
  • Individu o Unitat Estadística: Cada un dels elements que composen la població.
  • Mostra: Conjunt representatiu de la població però més petit que aquesta.
  • Mostreig: És la reunió de les dades sobre una mostra que seran l'objecte del nostre estudi estadístic.
  • Valor: Són tots els resultats que podem obtenir. En el cas de llançar una moneda, serien cara i creu.
  • Dada: Els diferents valors que obtenim per a cada individu. Si llancem la moneda a l'aire tres vegades obtindríem 3 dades, per exemple: creu, cara, creu.