Variables estadístiques

La variable estadística són les qualitats o característiques dels individus d'una població.

  • Variable qualitativa: variables no numèriques (el color, estat civil ...)

    • Qualitativa nominal: no admeten ordre (color, estat civil)
    • Qualitativa ordinal o quasiquantitativa: admeten ordre (les notes: excel·lent, notable ... les medalles olímpiques: or, plata i bronze)
  • Variable quantitativa: quan la variable és numèrica i es pot operar amb ella.
    • Quantitativa discreta: la variable només admet números aïllats. (El nombre de fills que es poden tenir)
    • Quantitativa contínua: la variable pot prendre qualsevol valor dins l'interval determinat (alçada, distància, pes ... sempre podem afegir més decimals i més precisió a aquestes variables)