Mesures tradicionals

Un altre sistema d'unitats és el tradicional, les unitats del qual són les següents:

Mesures de longitud

Nom Equivàlencia
Polzades aprox. 2.3 cm
Palm 9 polzades
Peu 12 polzades
Vara 3 pies
Pas 5 peus
Milla 1000 passos
Llegua 4 milles

Per passar d'una mesura a una altra s'utilitzarà la columna d'equivalències.

Per passar $$5$$ peus a polzades, com es compleix que:

$$1$$ peu $$=12$$ polzades, llavors:

$$5$$ peus $$=5\cdot12$$ polzades $$=60$$ polzades.

És a dir, $$5$$ peus són $$60$$ polzades.

Mesures de massa

Nom Equivalència
Unça $$\dfrac{1}{4}$$ de lliure
Lliure 454 g
Arroba 25 lliures

Per passar d'una mesura a una altra s'utilitzarà la columna d'equivalències.

Per passar $$32$$ unces a lliures, com:

$$1$$ unça $$=\dfrac{1}{4}$$ de lliura, llavors:

$$32$$ unces $$=32\cdot\dfrac{1}{4}$$ lliures $$=8$$ lliures.

Per tant, $$32$$ unces són $$8$$ lliures.

Mesures de capacitat

Per mesurar líquids es feia servir la cantés (que són $$16,3$$ litres), mentre que per als sòlids es feia servir la fanega (que són $$55,5$$ litres).

Mesures de superfície

Per mesurar superfície, només s'utilitzava la fanega de terra, que són aproximadament $$6.500 \ \mbox{m}^2$$.