Mesures complexes i incomplexes

En qualsevol sistema d'unitats, es distingeixen dos tipus de mesures:

  • Mesures complexes: Són aquelles que s'expressen en diferents classes d'unitats.

Per exemple: $$1$$ quilòmetre $$600$$ metres.

  • Mesures incomplexes: Són aquelles que s'expressen només en una classe d'unitat.

Per exemple: $$4,6$$ litres.