Desviació respecte a la mitjana i desviació mitjana

Desviació respecte a la mitjana

Com el seu nom indica, la desviació respecte a la mitjana dóna informació de la proximitat de les dades del conjunt. Intuïtivament, ja es veu que es pot calcular com la diferència entre una dada i la mitjana de les dades:: $$$D_i=x_i-\overline{x}$$$

Es pot observar que per a calcular aquesta desviació, si es disposa de la mitjana, només es requereix aquell valor la desviació del qual es vol calcular.

També cal comentar que tenint una de les dades i la seva desviació respecte a la mitjana, es pot aclarir la mitjana aplicant una simple resta:$$$\overline{x}=x_i-D_i$$$i posteriorment utilitzar-la per calcular les altres desviacions.

A l'examen de matemàtiques, en Pere ha tret un $$9$$, la mitjana de la classe és de $$6.7$$. Calcular la desviació respecte a la mitjana de la nota d'en Pere.

Aplicant la fórmula $$$D_i=x_i-\overline{x}=9-6.7=2.3$$$

El signe de la desviació respecte a la mitjana indica si el valor està per sobre de la mitjana (signe positiu), o per sota de la mitjana (signe negatiu).

El valor absolut de la desviació respecte a la mitjana indica fins on hi ha el valor de la mitjana. Un valor igual a zero indica que el valor coincideix amb la mitjana, mentre que un valor elevat respecte a les altres desviacions informa que la dada està allunyada de les altres dades.

En un partit de bàsquet, es té la següent anotació en els jugadors d'un equip: $$0, 2, 4, 5, 8, 10, 10, 15, 38$$. Calcular la desviació respecte a la mitjana de les puntuacions dels jugadors de l'equip.

Resolució: Aplicant la fórmula$$$\displaystyle \overline{x}=\frac{0+2+4+5+8+10+10+15+38}{9}=\frac{92}{9}=10.22$$$s'obté la mitjana. Les desviacions es poden representar en una taula:

Puntuació $$D_i=x_i-\overline{x}=x_i-10.22$$
$$0$$ $$-10.22$$
$$2$$ $$-8.22$$
$$4$$ $$-6.22$$
$$5$$ $$-5.22$$
$$8$$ $$-2.22$$
$$10$$ $$-0.22$$
$$10$$ $$-0.22$$
$$15$$ $$4.78$$
$$38$$ $$27.78$$

A la següent taula es mostren les notes d'en Joan als exàmens de matemàtiques durant l'any. Calcular les diferents desviacions respecte a la mitjana.

Nota $$f_i$$
$$3$$ $$1$$
$$4$$ $$3$$
$$5$$ $$4$$
$$6$$ $$2$$
$$7$$ $$3$$
$$9$$ $$1$$

Primer es calcula la mitjana $$$\displaystyle \overline{x}=\frac{3\cdot 1+4\cdot 3+5\cdot 4+6\cdot 2+7\cdot 3+9\cdot 1}{1+3+4+2+3+1}=\frac{77}{14}=5.5$$$ Seguidament, ja es pot calcular la desviació respecte a la mitjana, incloent a la taula:

Nota $$f_i$$ $$D_i=x_i-\overline{x}=x_i-5.5$$
$$3$$ $$1$$ $$-2,5$$
$$4$$ $$3$$ $$-1,5$$
$$5$$ $$4$$ $$-0,5$$
$$6$$ $$2$$ $$0,5$$
$$7$$ $$3$$ $$1,5$$
$$9$$ $$1$$ $$3,5$$

Desviació mitjana

La desviació mitjana és la mitjana aritmètica dels valors absoluts de les desviacions respecte a la mitjana.

Es simbolitza per $$D_{\overline{x}}$$ i es calcula aplicant la fórmula $$$\displaystyle D_{\overline{x}}=\frac{\displaystyle \sum_{i=1}^{N} |x_i-\overline{x}|}{N}=\frac{|x_1-\overline{x}|+|x_2-\overline{x}|+\ldots+|x_N-\overline{x}|}{N}$$$ Informa de com estan de disperses (o no) les dades. Una desviació mitjana elevada implica molta variabilitat en les dades, mentre que una desviació mitjana igual a zero implica que tots els valors són iguals i per tant coincideixen amb la mitjana.

Els resultats d'en Jordi a dibuix tècnic al llarg del curs són els següents: $$8, 7, 9, 8, 8, 10, 9, 7, 4, 9$$. Calculeu la desviació mitjana.

El primer pas consisteix a trobar la mitjana: $$$\displaystyle \overline{x}=\frac{8+7+9+8+8+10+9+7+4+9}{10}=\frac{79}{10}=7.9$$$ Seguidament s'aplica la definició: $$$\displaystyle D_{\overline{x}}=\frac{|8-7.9|+|7-7.9|+|9-7.9|+|8-7.9|+|8-7.9|+}{10}=\frac{+|10-7.9|+|9-7.9|+|7-7.9|+|9-7.9|}{10}=\\=\frac{0.1+0.9+1.1+0.1+0.1+2.1+1.1+0.9+3.9+1.1}{10}=\frac{11.4}{10}=1.14$$$

En un partit de bàsquet, es té la següent anotació en els jugadors d'un equip: $$0, 2, 4, 5, 8, 10, 10, 15, 38$$. Calculeu la desviació mitjana de les puntuacions dels jugadors de l'equip.

Aplicant la fórmula $$$\displaystyle \overline{x}=\frac{0+2+4+5+8+10+10+15+38}{9}=\frac{92}{9}=10.22$$$ s'obté la mitjana. Les desviacions es poden representar en una taula:

Puntuació $$D_i=x_i-\overline{x}-10,22$$
$$0$$ $$-10.22$$
$$2$$ $$-8.22$$
$$4$$ $$-6.22$$
$$5$$ $$-5.22$$
$$8$$ $$-2.22$$
$$10$$ $$-0.22$$
$$10$$ $$-0.22$$
$$15$$ $$4.78$$
$$38$$ $$27.78$$

Aplicant la fórmula $$$\displaystyle D_{\overline{x}}=\frac{10.22+8.22+6.22+5.22+2.22+0.22+0.22+4.78+27.78}{9}=\frac{65.1}{9}=7.23$$$ s'obté la desviació mitjana.

Càlcul de la desviació mitjana per dades agrupades

Si les $$N$$ dades s'agrupen en $$n$$ classes s'aplica la fórmula $$$\displaystyle D_{\overline{x}}=\frac{\displaystyle \sum_{i=1}^n |x_i-\overline{x}| f_i}{N}=\frac{|x_1- \overline{x}|f_1+|x_2- \overline{x}|f_2+\ldots+|x_n- \overline{x}|f_n}{N}$$$

L'alçada en cm dels jugadors d'un equip de bàsquet està en la següent taula. Calculeu la desviació mitjana.

  $$x_i$$ $$f_i$$
$$[160,170)$$ $$165$$ $$1$$
$$[170,180)$$ $$175$$ $$2$$
$$[180,190)$$ $$185$$ $$4$$
$$[190,200)$$ $$195$$ $$3$$
$$[200,210)$$ $$205$$ $$2$$

Primer de tot s'ompla la següent taula

  $$x_i$$ $$f_i$$ $$x_if_i$$ $$|x_i-\overline{x}|$$ $$|x_i-\overline{x}|f_i$$
$$[160,170)$$ $$165$$ $$1$$ $$165$$ $$22.5$$ $$22.5$$
$$[170,180)$$ $$175$$ $$2$$ $$350$$ $$12.5$$ $$25$$
$$[180,190)$$ $$185$$ $$4$$ $$740$$ $$2.5$$ $$10$$
$$[190,200)$$ $$195$$ $$3$$ $$585$$ $$7.5$$ $$22.5$$
$$[200,210)$$ $$205$$ $$2$$ $$410$$ $$17.5$$ $$35$$
    $$12$$ $$2250$$   $$115$$

Es calcula la mitjana $$\overline{x}=\displaystyle\frac{2250}{12}=187.5$$ per poder omplir les dues últimes columnes.

Es calcula finalment la desviació mitjana: $$\displaystyle D_{\overline{x}}=\frac{115}{12}=9.58$$.