El tronc de piràmide: Àrea i volum

És el políedre resultant de realitzar un tall paral.lel a la base d'una piràmide. Aquest tall serà anomenat base menor.

  • Les cares laterals tindran ara forma de trapezi isòsceles.

  • L'alçada serà la distància entre bases.

La següent figura mostra un tronc de piràmide amb base pentagonal.

imagen

Calcular l'àrea d'un tronc de piràmide de bases quadrades amb: $$$A_{base}=16 \ m^2 \\ A_{base \ menor}= 9 \ m^2 \\ altura = 3 \ m$$$ Per trobar l'àrea dels trapezis laterals, cal calcular el valor de $$Ap$$, l' apotema del tronc de piràmide, o alçada del trapezi:

imagen

sent $$a$$ el costat de la base i $$b$$ el costat de la base menor. Analitzant el triangle que queda té de base $$0,5 \ m$$: $$$Ap^2=0,5^2+3^2 \\ Ap=3,04 \ m$$$

Tenint ja l'apotema, es calcula l'àrea lateral, $$$A_{lateral}=\Big(Perímetre _{base}+Perímetre_{base \ menor}\Big) \dfrac{Ap}{2} \\ A_{lateral}=(16+12) \cdot \dfrac{3,04}{2}=42,56 \ m^2$$$ I l'àrea total serà: $$$A_{total}=A_{laterals}+A_{base}+A_{base \ menor} \\ A_{total}=42,56+9+16=67,56 \ m^2$$$

Per calcular el volum del tronc piramidal s'utilitzarà la següent expressió (on $$h$$ és l'altura, $$A$$ és l'àrea de la base i $$A'$$ l'àrea de la base menor) $$$V=\dfrac{h}{3}(A+A'+\sqrt{A\cdot A'})$$$

En l'exemple anterior aquest volum té un valor de $$V=55,5 m^3$$.