El rectangle

imagen

L'àrea del rectangle és: $$$A=a \cdot b$$$

El seu perímetre és: $$$P=a+a+b+b=2a+2b=2(a+b)$$$

I, aplicant el teorema de Pitàgores, la seva diagonal és: $$$d=\sqrt{a^2+b^2}$$$

Calculeu la diagonal i l'àrea d'un rectangle de $$5 \ cm \times 10 \ cm$$.

  • Diagonal $$$ d^2=(5 \ cm)^2+(10 \ cm )^2 \\ d = \sqrt{25+100} \ cm \\ d= 5\sqrt{5} \ cm $$$

  • Àrea $$$A= 5 \ cm \cdot 10 \ cm = 50 \ cm^2$$$

Així doncs, l'àrea del rectangle és: $$50 \ cm^2$$.