Cons

Un con és el cos de revolució obtingut en fer girar un triangle rectangle al voltant d'un dels seus catets. Els elements notables del con són:

imagen

 • L'eix és el catet fix al voltant del qual gira el triangle.

 • La base és el cercle engendrat per l'altre catet.

 • La generatriu és la hipotenusa del triangle rectangle.

 • L'alçada és la distància entre el vèrtex i la base.

Tronc de con: és el cos geomètric que resulta en tallar un con per un pla paral·lel a la base i separar la part que conté el vèrtex. La secció determinada pel tall és la base menor.

imagen

Càlcul de la generatriu

 • Generatriu del con:

  imagen

  El con és un cos de revolució engendrat per un triangle rectangle en girar al voltant d'un dels seus catets, que serà l'alçada del con i la hipotenusa serà la generatriu. Pel teorema de Pitàgores la generatriu del con és igual a: $$$ g=\sqrt{h^2+r^2}$$$

 • Generatriu del tronc de con:

  imagen

  El tronc de con és un cos de revolució engendrat per un trapezi rectangle en girar al voltant del costat perpendicular a les bases, que serà l'alçada del con i l'altre costat serà la generatriu. Obtenim la generatriu del tronc de con aplicant el teorema de Pitàgores al triangle ombrejat: $$$ g=\sqrt{h^2+(R-r)^2} $$$

Classificació dels cons

 • El con recte és el que el seu vèrtex equidista de la base circular.

  imagen

 • El con oblic és el que el seu vèrtex no equidista de la seva base.

  imagen