Classificació i propietats dels triangles

Classificació de triangles

Els triangles es poden classificar segons diferents criteris:

  • Pels seus costats
  • Pels seus angles

Classificació de triangles segons els costats

Triangle equilàter

Si els seus tres costats tenen la mateixa longitud (els tres angles interns mesuren $$60$$ graus).

imagen

Triangle isòsceles

Si tenim dos costats de la mateixa longitud. Els angles que s'oposen a aquests costats tenen la mateixa mida.

imagen

Triangle escalè

Si tots els seus costats tenen longituds diferents. En un triangle escalè no hi ha angles amb la mateixa mesura.

imagen

Classificació de triangles segons els seus angles

Triangle Rectangle

Si té un angle interior recte $$(90^\circ)$$. Als dos costats que conformen l'angle recte se'ls anomena catets i l'altre costat hipotenusa.

imagen

Triangle obtusangle

Si un dels seus angles és obtús (major de $$90^\circ$$); els altres dos són aguts (menors de $$90^\circ$$).

imagen

Triangle acutangle

Quan els seus tres angles són menors a $$90^\circ$$; el triangle equilàter és un cas particular de triangle acutangle.

imagen

Triangle equiangular

Normalment es diu triangle equilàter i ja s'ha comentat anteriorment.

Propietats dels triangles

Triangles Equilater Isòsceles Escalé
Acutangle

imagen

imagen

imagen

Rectangle

imagen

imagen

Obstusangle

imagen

imagen

Podem veure en l'esquema anterior que les classificacions comentades en l'apartat anterior es poden combinar de dos a dos (una de cada apartat).

Així, tenim les següents característiques:

  • Triangle acutangle isòsceles: amb tots els angles aguts, sent dos iguals, i l'altre diferent, aquest triangle és simètric respecte de la seva altura diferent.
  • Triangle acutangle escalè: amb tots els seus angles aguts i tots diferents, no té eixos de simetria.

Els triangles rectangles poden ser:

  • Triangle rectangle isòsceles: amb un angle recte i dos aguts iguals (de $$45^\circ$$ cadascun), dos costats són iguals i l'altre diferent, naturalment els costats iguals són els catets, i el diferent és la hipotenusa, és simètric respecte a l'altura que passa per l'angle recte fins a la hipotenusa.
  • Triangle rectangle escalè: té un angle recte i tots els seus costats i angles són diferents.

Els triangles obtusangles són:

  • Triangle obtusangle isòsceles: té un angle obtús, i dos costats iguals que són els que parteixen de l'angle obtús, l'altre costat és més gran que aquests dos.
  • Triangle obtusangle escalè: té un angle obtús i tots els seus costats són diferents.