Perímetre i àrea d'un triangle

El perímetre d'un triangle és igual a la suma de la longitud dels seus tres costats, siguin iguals o no.

Equilàter Isòsceles Escalè

imagen

imagen

imagen

L'àrea d'un triangle és igual a la base per l'altura partit per $$2$$.

imagen

$$$A=\dfrac{b \cdot h}{2}$$$

Semiperímetre d'un triangle

El semiperímetre d'un triangle és igual a la suma dels seus costats partida per $$2$$.

S'anomena normalment amb la lletra $$p$$ minúscula i ho podem expressar com:

$$$p= \dfrac{a+b+c}{2}$$$