Exercicis de Sistemes d'equacions lineals n x m

Escriu un sistema d'equacions lineals amb 5 incògnites i 3 equacions.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

$$$\left\{ \begin{array} {rcl} 2x+3y-z+u-2v & = & 1 \\ x-3y+2z-8+2v &=& -1 \\ -2x+y-2z-u+2v &=& 3 \end{array}\right.$$$

o també el podem escriure mitjançant la seva forma matricial: $$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 1 & -2 & | & 1 \\ 1 & -3 & 2 & 1 & 1 & | & -1 \\ -2 & 1 & -2 & -1 & 2 & | & 3 \end{pmatrix}$$$

Solució:

$$$\left\{ \begin{array} {rcl} 2x+3y-z+u-2v & = & 1 \\ x-3y+2z-8+2v &=& -1 \\ -2x+y-2z-u+2v &=& 3 \end{array}\right.$$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria