Exercicis de Mètode de reducció

Resol el següent sistema d'equacions pel mètode de reducció:

$$\left.\begin{array}{c} x+2y=0 \\ 2x-5y=18 \end{array} \right\}$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

En aquest sistema, operant directament entre equacions no s'aconsegueix eliminar cap incògnita. Però si es multiplica la primera equació per $$-2$$ i se suma a la segona s'aconsegueix anular la $$x$$:

$$[x+2y=0]\cdot(-2) \Rightarrow -2x-4y=0$$

Aquesta equació és equivalent a la primera, així que es pot usar per operar: $$$\begin{eqnarray} & & \ \ \ 2x-5y=18 \\\\ &+ & \underline{-2x-4y= \ 0} \\\\ & & \ \ \ 0 \ \ -9y=18 \end{eqnarray}$$$

De l'equació resultant es dedueix que: $$$-9y=18 \Rightarrow y=-\dfrac{18}{9}=-2$$$ Ara només queda buscar el valor de $$x$$ substituint a la primera equació: $$$x+2y=0 \Rightarrow x=-2y \Rightarrow x=-2\cdot(-2)=4$$$

Solució:

$$x=4; y=-2$$

Amagar desenvolupament i solució

Resol el següent sistema d'equacions pel mètode de reducció:

$$\left.\begin{array}{c} 2x+4y=12 \\ -x-5y=-39 \end{array} \right\}$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Cal recórrer al mètode de reducció per anar eliminant incògnites i simplificar les equacions. Però primer, potser alguna es pugui simplificar abans de començar.

La primera equació del primer sistema pot dividir entre $$2$$ per obtenir una equació equivalent més senzilla.

$$\dfrac{2x+4y=12}{2} \Rightarrow x+2y=6$$

Es realitza l'intercanvi en el sistema:

$$\left.\begin{array}{c} x+2y=6 \\ -x-5y=-39 \end{array} \right\}$$

S'observa que si se suma la primera equació a la segona s'aconsegueix eliminar $$x$$ d'aquesta última: $$$\begin{eqnarray} & & -x-5y=-39 \\ &+ & \underline{ \ x \ \ +2y= \ 6} \\ & & \ 0 \ \ -3y=-33 \end{eqnarray}$$$

L'equació resultant és equivalent de la segona i permet trobar directament $$y$$: $$$-3y=-33 \Rightarrow y=\dfrac{-33}{-3}=11$$$

Ara, es pot obtenir el valor de $$x$$ substituint a la primera equació: $$$x=6-2y \Rightarrow x=6-2\cdot(11) \Rightarrow x=6-22=-16$$$

Solució:

$$x=-16; y=11$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria