Imatge d'una funció

No tots els elements del conjunt d'arribada són imatge d'algun element del domini.

Donada la funció $$f(x)=\displaystyle \sqrt{x-3}$$ considerant la solució positiva de l'arrel, únicament té imatges positives o iguals a zero.

Per tant només són imatge per $$f$$ els nombres reals i que siguin majors a iguals que zero.

Es diu imatge d'una funció $$f$$ al conjunt de nombres reals que són imatge per $$f$$ dels elements del seu domini. Es denota per $$Im (f)$$.

Per tant el recorregut de la funció $$f(x)=\sqrt{x-3}$$ és $$Im (f) = [0, +\infty)$$

Calculeu la imatge de les següents funcions.

  1. $$f (x) = 2x - 1$$
  2. $$f(x)=3x^2$$
  3. $$f(x)=\displaystyle \frac{1}{x}$$

  4. La funció pot tenir per imatge qualsevol nombre real. Per tant, $$Im (f) =\displaystyle \mathbb{R}$$.

  5. En aquest cas la funció únicament té imatges positives o $$0$$, ja que el quadrat d'un nombre no pot ser negatiu. Per tant $$Im (f) = [0, +\infty)$$

  6. Finalment, la funció pot prendre qualsevol valor real excepte el $$0$$, ja que $$f(x)=\displaystyle \frac{1}{x}$$ no s'anul·la en cap $$x$$ pertanyent a $$\mathbb{R}$$.

Per tant, $$Im (f) =\mathbb{R}-{0}$$.