Determinació gràfica del domini i de la imatge

Per a determinar el domini i el recorregut d'una funció a partir de la seva gràfica, ens fixarem en tots els parells de nombres $$(x, y)$$ representats.

  • Un nombre real $$x = a$$ és del domini d'una funció si i només si la recta vertical $$x = a$$ talla la gràfica de la funció en algun punt.
  • Un nombre real $$y = b$$ és de la imatge d'una funció si i només si la recta horitzontal $$y = b$$ talla la gràfica de la funció en algun punt.

Determineu el domini i la imatge de la següent funció $$f$$ definida a trossos:

imagen

Observem, que podem deduir de la gràfica que la funció no és contínua. Per l'esquerra la funció és una recta de pendent $$-1$$. Per la dreta tenim una recta horitzontal $$y = 1$$.

Així, el domini serà el conjunt dels nombres reals excepte el tros en què la funció no està definida donat per l'interval $$[2, 3)$$.

Per tant, $$Dom (f) = \mathbb{R}-[2,3)=(-\infty,2) \cup [3,+\infty)$$.

D'altra banda s'observa clarament que el recorregut de la funció és el conjunt dels reals $$x> 0$$.

Així, $$Im (f) = (0,+\infty)=\mathbb{R}^+$$

Finalment, presentem l'expressió analítica de la funció:

$$$f(x)=\left\{ \begin{array}{rcl} -x & \mbox{ if } & x < 0 \\ 1 & \mbox{if} & x=0 \\ x & \mbox{if} & 0 < x < 2 \\ 1 &\mbox{if} & x\geq 3 \end{array} \right.$$$