El romboide

imagen

L'àrea del romboide és: $$$A=a \cdot h$$$

El seu perímetre és: $$$P=2 \cdot (a+b)$$$

Calcular l'àrea d'un romboide amb $$a=5 \ cm$$ i d'alçada $$3 \ cm$$

$$$A=3 \ cm \cdot 5 \ cm=15 \ cm^2$$$

Així doncs, l'àrea del romboide és: $$15 \ cm^2$$.