El cilindre: Àrea i volum

El cilindre és un cos amb dues bases circulars unides per una cara lateral, com es pot veure a continuació:

imagen

Calcular l'àrea i volum d'un cilindre amb radi de la base $$ 3 \ m$$ i altura $$5 \ m$$.

L'àrea de les bases serà:$$$A_{bases}=2\cdot \pi \cdot r^2= 18\pi$$$ Per l'àrea lateral és interessant desplegar la cara lateral en forma de rectangle i veure que una banda és l'altura del cilindre i l'altra el perímetre de la base.

imagen

$$$A_{lateral}=2 \pi \cdot r \cdot h =30 \pi \\A_{total}=48\pi$$$

El volum tindrà la següent expressió:$$$V=\pi \cdot r^2 \cdot h \\ V=45 \pi \ m^3$$$