El fus i el tascó esfèric: Àrea i volum

El fus és la superfície exterior del volum en forma de grill de mandarina o taronja, que es coneix com tascó.

Els fusos horaris són (tot i que la terra no és exactament esfèrica) l'exemple més habitual d'aquesta figura.

imagen

Si s'apliquen proporcions respecte a l'àrea de l'esfera (amb el grau d'obertura del fus $$n$$) es troba que l'àrea del fus esfèric és: $$$A_{fus}=4\pi \cdot r^2 \cdot \dfrac{n_{graus}}{360^\circ}$$$

Procedint de la mateixa forma però amb l'expressió del volum es veu que el volum del tascó esfèric és: $$$V_{tascó}=\dfrac{4}{3}\pi \cdot r^3 \dfrac{n_{graus}}{360^\circ}$$$