Definició i elements de la paràbola

Una paràbola queda definida pel conjunt dels punts del pla que equidisten d'una recta fixa i un punt fix: $$$d(P,D)=d(P,F)$$$

Elements de la paràbola

imagen

  • Focus: És el punt fix $$F$$.

  • Directriu: És la recta fixa $$D$$.

  • Paràmetre: A la distància entre el focus i la directriu d'una paràbola s'anomena paràmetre $$p$$.

  • Eix: La recta perpendicular a la directriu i que passa pel focus rep el nom d'eix. És l'eix de simetria de la paràbola.

  • Vèrtex: És el punt mig entre el focus i la directriu. També es pot veure com el punt d'intersecció de l'eix amb la paràbola.

  • Vector radi: És el segment que uneix un punt qualsevol de la paràbola amb el focus.