Definició dels números decimals

Els nombres decimals estan formats per la part entera i la part decimal:

part entera $$\leftarrow \fbox{4} \ , \ \fbox{39} \rightarrow$$ part decimal

Per a representar un nombre decimal com una fracció es posen totes les xifres del nombre (enteres i decimals) al numerador, i una potència de $$10$$ amb tants zeros com xifres decimals tingui el nombre en el denominador.

$$1,3 \rightarrow \dfrac{13}{10} $$ $$4,39 \rightarrow \dfrac{439}{100} $$ $$123,8765 \rightarrow \dfrac{1.238.765}{10000} $$

Dins de les xifres decimals, es distingeix entre:

$$\dfrac{1}{10} \rightarrow 0,1 \rightarrow$$ una dècima $$\dfrac{1}{100} \rightarrow 0,01 \rightarrow$$ una centèsima $$\dfrac{1}{1000} \rightarrow 0,001 \rightarrow$$ una mil·lèsima