L'ordre dels nombres decimals

Per saber el major de dos nombres decimals:

  1. Es comparen les parts enteres: el número amb major part entera serà el més gran
  2. Si les parts enteres són iguals, es comparen les parts decimals.

Nota: No es pot crear una llista amb tots els números decimals, ja que entre dos decimals per molt propers que siguin, sempre n'hi haurà un altre.