Tipus de nombres decimals

Els números decimals exactes tenen un nombre finit de xifres decimals. Per exemple: $$$0,345$$$ $$$-1,78993$$$ $$$123434,001$$$

Els números periòdics purs tenen una part decimal que es repeteix infinitament. $$$0,\widehat{3}=0,33333333333\ldots$$$

$$0,\widehat{126}=0,126126126126\ldots$$ $$0,\widehat{62}=0,626262626262\ldots$$

Els números periòdics mixtos tenen una part no periòdica i a continuació una part periòdica. $$$0,54\widehat{3}=0,5433333333\ldots$$$

$$2,17\widehat{23}=2,172323232323\ldots$$ $$13,1\widehat{789}=13,1789789789\ldots$$

Els números no exactes i no periòdics no es poden expressar com a fraccions. $$$\pi=3,141592653589793238\ldots$$$

$$e=2,718281828459045235\ldots$$ $$\sqrt{2}=1,414213562373095048\ldots$$

És possible determinar el tipus de decimal que s'obtindrà a partir de la seva fracció equivalent. Només cal descompondre el denominador en factors:

  • Si només està format per factors $$2$$ i/o $$5$$, serà un decimal exacte.
  • Si no conté cap $$2$$ i cap $$5$$, serà un decimal periòdic pur.
  • Si conté $$2$$ o $$5$$ i altres factors, serà un periòdic mixt.