Càlcul d'àrees del pla a partir del teorema de Green

Una eina molt potent en el càlcul integral és el teorema de Green. Considerem un camp vectorial $$F(x,y)=(P(x,y),Q(x,y))$$, $$C$$ una corba tancada en el pla i $$S$$ la superfície interior delimitada per la corba.

Llavors: $$$\int_C F \ dr=\iint_S\big( Q_x-P_y \big) \ dx \ dy$$$

L'aplicació en el càlcul d'àrees és el següent, considerar un camp tan gran que $$Q_x-P_y=1$$. Aleshores el terme de la dreta no és més que l'àrea del recinte $$S$$. Per tant, podrem calcular fent una integral de línia a la frontera del recinte.

De camps que compleixin la propietat $$Q_x-P_y=1$$ n'hi ha molts, però els més utilitzats són:

  • $$F(x,y)=(0,x)$$
  • $$F(x,y)=(-y,0)$$
  • $$F(x,y)=(-y,x)$$

Per exemple anem a calcular l'àrea delimitada per la corba parametritzada per: $$$\alpha(\theta)=(3\sin(2\theta)\cdot\cos(\theta),3\sin(2\theta)\cdot\sin(\theta))$$$

amb $$\theta\in\big[0,\dfrac{\pi}{2}\big]$$.

imagen

Ara prenem el camp vectorial $$F(x,y)=(0,x)$$ i integrem el camp al llarg de la corba $$\alpha(\theta)$$. Calculem, doncs: $$$ \alpha'(\theta)=(6\cos(2\theta)\cdot\cos(\theta)-3\sin(2\theta)\cdot\sin(\theta),6\cos(2\theta)\cdot\sin(\theta)-3\sin(2\theta)\cdot\cos(\theta))$$$

i tenim:

$$$ \begin{array}{rl} \text{Àrea}=& \iint_D 1 \ dx \ dy=\int_C F \ dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} F(\alpha(t))\cdot\alpha'(t) \ dt \\ =& \int_0^{\frac{\pi}{2}} (0,3\sin(2t)\cdot\sin(t)) \cdot (6\cos(2t)\cdot\cos(t)-3\sin(2t)\cdot\sin(t), \\ & \quad \quad \quad \quad 6\cos(2t)\cdot\sin(t)-3\sin(2t)\cdot\cos(t)) \ dt \\ =& \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3\sin(2t)\cos(t)\cdot (6\cos(2t)\cdot\sin(t)-3\sin(2t)\cdot\cos(t)) \ dt \\ = & 18\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\cos(2t)\sin(t)\sin(2t) \ dt + 9\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2t)\cos^2(2t) \ dt \\ =& 9\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2t)\cos(2t) \ dt + 9\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2t)\Big(\dfrac{1+\cos^2(2t)}{2}\Big) \ dt \\ =& \dfrac{9}{2}\Big[\dfrac{sin^3(2t)}{3})\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}+ \dfrac{9}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{1-\cos(4t)}{2} \ dt +\dfrac{9}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2t)\cos(2t) \ dt \\ =& \dfrac{9}{8}\cdot\pi \end{array}$$$