Exercicis de Relacions trigonomètriques fonamentals

Donat el triangle rectangle $$ABC$$, considereu l'alçada del triangle respecte l'angle recte. Siguin $$x$$, $$y$$ els angles corresponents a la partició de l'angle mitjançant l'alçada, calculeu quant valen els següents valors: $$\sin(2x)$$, $$\tan (x-y)$$ i $$\cos (2y)$$.

imagen

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Els angles $$x$$ i $$y$$ són complementaris. Per tant, sabem que $$$ \sin(x+y)= \sin(x)\cos(y)+\cos(x)\sin(y)=1$$$

D'altra banda, si fem el dibuix de la figura observem que el triangle $$ABC$$ és la unió de dos triangles més petits $$ABD$$ i $$ADC$$. Així, doncs, tenint en compte que la suma de tots els angles d'un triangle ha de ser $$180^\circ$$, obtenim que:

  1. $$180=90+30+x \Rightarrow x=180-90-30=60$$
  2. $$180=90+60+y \Rightarrow y=180-90-60=30$$

Llavors, $$$\sin(2x)=2\sin(x)\cos(x)= 2\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$$$

$$$ \tan (x-y)= \dfrac{\tan(x)-\tan(y)}{1+\tan(x)\tan(y)}= \dfrac{\sqrt{3}-\dfrac{\sqrt{3}}{3}} {1+\sqrt{3}\dfrac{\sqrt{3}}{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$$$

$$$ \cos(2y)=\cos^2(y)-\sin^2(y)=\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2} $$$

Solució:

$$\sin(2x)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan (x-y)= \dfrac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\cos(2y)=\dfrac{1}{2} $$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria