Raons trigonomètriques: sinus, cosinus i tangent

Donat un triangle rectangle $$ABC$$, definim el sinus, el cosinus i la tangent d'un angle $$x$$ com:

imagen

  1. $$\sin(x)$$: el sinus de l'angle $$x$$ és la raó entre el catet oposat i la hipotenusa: $$$ \sin(x)=\dfrac{a}{c} $$$

  2. $$\cos(x)$$: el cosinus és la raó entre el catet adjacent i la hipotenusa: $$$ \cos(x)=\dfrac{b}{c} $$$

  3. $$\tan(x)$$: la tangent es defineix com la raó entre el catet oposat i l'adjacent: $$$ \tan(x)=\dfrac{a}{b} $$$