Exercicis de Polinomi de Taylor

Trobar el polinomi de Taylor de grau $$3$$ entorn de $$x_0=0$$ de la funció $$f(x)= \dfrac{1}{1+x}$$.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Per trobar el polinomi de Taylor hem de conèixer el valor de la derivada primera, segona i tercera de $$f (x)$$ al punt $$x_0=0$$.

Calculem:

$$$ \left\{ \begin{array}{l} f(x)=\dfrac{1}{1+x}=(1+x)^{-1} \\ f'(x)=-1(1+x)^{-2} \\ f''(x)=2(1+x)^{-3} \\ f'''(x)=-6(1+x)^{-4} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f(0)=1 \\ f'(0)=-1 \\ f''(0)=2 \\ f'''(0)=-6 \end{array} \right. $$$

Per tant, el polinomi de Taylor és: $$$ \begin{array}{rl} T_3(x)=&f(x_0)+\dfrac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+ \dfrac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+ \dfrac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 \\ =& 1+\dfrac{-1}{1}(x-0)+\dfrac{2}{2}(x-0)^2+\dfrac{-6}{6}(x-0)^3 \\ =& 1-x+x^2-x^3 \end{array} $$$

Solució:

$$T_3(x)= 1-x+x^2-x^3$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria