Exercicis de Esferes i les seves figures geomètriques

Calcular l'àrea i el volum d'una zona esfèrica les circumferències tenen radi $$10$$ i $$8$$ cm, i la distància entre elles és de $$5$$ cm.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

A partir de les fórmules del càlcul de l'àrea i volum d'una zona esfèrica, tenim que:

$$$A=2\cdot\pi\cdot 10\cdot 5= 314,16 \text{ cm}^2$$$

$$$V=\dfrac{1}{6}\cdot \pi\cdot 5\cdot(5^2+3\cdot 10^2+3 \cdot 8^2)= 1353,5\text{ cm}^3$$$

Solució:

L'àrea de la zona esfèrica val $$314,16 \text{ cm}^2$$ i el volum val $$1353,5\text{ cm}^3$$.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria