El cub: Àrea i volum

El cub és una figura composta per $$6$$ cares quadrades, com es pot veure a continuació

imagen

Calculeu la diagonal $$D$$ del cub de la figura, amb $$a=10$$.

Aplicant el teorema de Pitàgores en un quadrat de costat $$10$$, es veu que: $$$d^2=2 \cdot a^2=200\\ d= 10 \sqrt{2}$$$

Ara es forma un triangle rectangle amb catets $$a$$ i $$d$$, i hipotenusa $$D$$ . Aplicant Pitàgores de nou: $$$D^2=d^2+a^2=(10\sqrt{2})^2+100 \\D=\sqrt{3} \cdot 10=17,32$$$

Generalitzant, $$$D=\sqrt{3} \cdot a \\ A=6 \cdot a^2 \\ V=a^3$$$