Exercicis de Distància d'un punt a un pla a l'espai

Donat el punt $$P=(1, 2, 3)$$, trobeu la distància d'aquest punt al pla $$\pi$$:

$$$\pi: 4x+2y-4z+3=0$$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

$$$\text{d}(P,\pi)=\dfrac{|A\cdot p_1+B\cdot p_2+C\cdot p_3+D|} {\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \dfrac{|4\cdot1+2\cdot2-4\cdot3+3|}{\sqrt{4^2+2^2+(-4)^2}} = \dfrac{1}{6}$$$

Solució:

$$\text{d}(P,\pi)= \dfrac{1}{6}$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria