Cardinalitat de conjunts

El cardinal indica el nombre o quantitat de les elements d'un conjunt, sigui aquesta quantitat finita o infinita.

Donat un conjunt $$A$$, el cardinal d'aquest conjunt es simbolitza mitjançant $$|A|$$ o $$card(A)$$.

Per exemple, si $$A$$ té $$3$$ elements, el cardinal s'indica així: $$|A| = 3$$.