Exercicis de Resta de nombres naturals i propietats

Quines d'aquestes restes tenen com a resultat un nombre natural?

a) $$34−52$$

b) $$22−63$$

c) $$70−23$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

S'ha de mirar en quins casos el primer número és més gran que el segon:

a) $$34$$ és menor que $$52$$

b) $$22$$ és menor que $$63$$

c) $$70$$ és més gran que $$23$$

Solució:

a) No dóna un nombre natural.

b) No dóna un nombre natural.

c) Dóna un nombre natural.

Amagar desenvolupament i solució

Digues quina de les dues restes següents dóna un nombre natural i calcula el resultat:

a) $$85−62$$

b) $$62−85$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

a) $$85$$ és més gran que $$62$$, així que el resultat serà un nombre natural.

b) $$62$$ és menor que $$85$$, així que el resultat no serà un nombre natural.

Solució:

Només la primera resta dóna un nombre natural, i el resultat és: $$85−62=23$$.

Amagar desenvolupament i solució

És certa la igualtat?

$$23−14=14−23$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

En els dos costats de la igualtat hi ha els mateixos números, però desordenats. A la resta no tenim suport per la propietat commutativa (és a dir, no es pot desordenar), i per tant la igualtat és falsa.

Solució:

La igualtat és falsa.

Amagar desenvolupament i solució

És certa la igualtat?

$$33−(17−1)=(33−17)−1$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Els parèntesis ens indiquen que hem agrupat de manera diferent els termes de la resta: al costat de l'esquerra primer fem $$17-1 = 16$$, i després fem $$33-16$$. En canvi en el costat dret primer fem $$33-17 = 16$$ i després $$16-1$$. Però en la resta no podem aplicar la propietat associativa, i per tant la igualtat és falsa.

Solució:

La igualtat és falsa.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria