Exercicis de Representació de nombres complexos en el pla

Escriu el vector associat al nombre conjugat de $$13+8i$$.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Per al conjugat el que hem d'escriure és el vector $$(a,-b)$$. Per tant com el complex és $$13+8i$$ tindrem: $$(13,-8)$$ el vector del conjugat.

Solució:

$$(13,-8)$$.

Amagar desenvolupament i solució

Escriu el vector associat al nombre oposat de $$13+8i$$.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Per l'oposat d'un nombre complex hem d'escriure el vector $$(-a,-b)$$. Per tant en el nostre cas és: $$(-13,-8)$$.

Solució:

$$(-13,-8)$$.

Amagar desenvolupament i solució

Escriu el vector associat als següents números complexos que servirien per dibuixar en el pla complex: $$ \ 3+5i, \ \sqrt{7}-9i, \ \dfrac{4}{7}i, \ \dfrac{\sqrt{4}}{5} $$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Només hem d'escriure el coeficient de la part real i el de la imaginària. És a dir, identificar $$a$$ i $$b$$ d'un nombre complex donat en forma binòmica. És a dir,

$$ 3+5i \ \Rightarrow \ (a,b)=(3,5)$$

$$ \sqrt{7}-9i \ \Rightarrow \ (a,b)=(\sqrt{7},-9)$$

$$ \dfrac{4}{7}i \ \Rightarrow \ (a,b)=(0,\dfrac{4}{7})$$

$$ \dfrac{\sqrt{4}}{5} \ \Rightarrow \ (a,b)=(\dfrac{\sqrt{4}}{5},0)$$

Solució:

$$(3,5), \ (\sqrt{7},-9), \ (0,\dfrac{4}{7}), \ (\dfrac{\sqrt{4}}{5},0)$$.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria