Exercicis de Funció contínua

És contínua la funció $$f(x)=\dfrac{5x}{x^2-1}$$?

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Aquesta funció serà contínua en tots els punts del seu domini, doncs està formada per funcions polinòmiques. I quins punts no formen part del domini? Els que anul·lin el denominador:

$$$x^2-1=0$$$ $$$x^2=1$$$ $$$x=\pm \sqrt{1}=\pm 1$$$

Així $$f(x)$$ és contínua en $$\mathbb{R}-\{-1,1\}$$.

Solució:

La funció $$f(x)$$ és contínua en $$\mathbb{R}-\{-1,1\}$$.

Amagar desenvolupament i solució

És contínua la funció $$f(x)=+\sqrt{x-3}$$?

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Les funcions radicals són contínues en tots els punts del seu domini. En aquest cas

$$$x-3 \geq 0$$$ $$$x\geq3$$$ $$$\Rightarrow D(f_x)=[3,+\infty)$$$

Solució:

Així $$f(x)$$ és contínua en $$[3,+\infty)$$.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria