Exercicis de Funció constant, lineal i afí

Classifica les següents funcions indicant el tipus i el pendent:

1) $$y=-2x + 1$$

2) $$y=-1$$

3) $$y = x$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Comencem per la primera:

1) $$y=-2x + 1$$

Observem que l'expressió és del tipus $$y= mx + n$$, amb

$$m =-2$$

$$n = 1$$

Per tant es tracta d'una funció afí amb pendent $$-2$$.

2) $$y =-1$$

En aquest cas la funció es correspon amb una del tipus $$f(x) = k$$, amb $$k$$ constant.

Per tant es tracta d'una funció constant amb pendent $$0$$.

3) $$y = x$$

Finalment, tenim una funció del tipus $$f(x) = mx$$ amb $$m = 1$$.

Per tant es tracta d'una funció lineal amb pendent $$m = 1$$.

Solució:

1) $$y=-2x + 1$$

Funció afí.

Pendent $$m = -2$$.

2) $$y =-1$$

Funció constant.

Pendent $$m = 0$$.

3) $$y= x$$

Funció lineal.

Pendent $$m = 1$$.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria