Exercicis de Equació de la paràbola vertical amb vèrtex genèric

Escolliu un punt del pla. Trobeu l'equació de la paràbola vertical que té com a focus aquest punt i per paràmetre $$p=14$$.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Escollint $$F(5,5)$$ i identificant amb $$F(x_0,y_0+\dfrac{p}{2})$$ s'obté $$x_0=5$$ i $$y_0+\dfrac{p}{2}=5$$. Operant $$y_0=5-\dfrac{14}{2}=5-7=-2$$.

Ja es disposen dels elements necessaris per a l'equació. Substituint a $$(x-x_0)^2=2p(y-y_0)$$ s'obté finalment $$$(x-5)^2=28(y+2)$$$

Solució:

Prenent el punt $$F(5,5)$$ es troba la paràbola $$(x-5)^2=28(y+2)$$.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria