Exercicis de Divisors i múltiples d'un nombre

Busca tres múltiples del número $$3$$, quatre múltiples del número $$5$$ i tres múltiples del $$3$$ i el $$2$$ al mateix temps.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

$$3\times2=6 \ \ 3\times3=9 \ \ 3\times4=12$$

$$5\times2=10 \ \ 5\times3=15 \ \ 5\times4=20 \ \ 5\times5=25$$

$$3\times2=6 \ \ 3\times2\times2=12 \ \ 3\times2\times3=18$$

Solució:

Els números $$6, 9$$ i $$12$$ són múltiples del número $$3$$.

Els números $$10, 15, 20$$ i $$25$$ són múltiples de $$5$$.

Els números $$6, 12$$ i $$18$$ són múltiples comuns de $$2$$ i $$3$$.

Amagar desenvolupament i solució

Busca els divisors dels nombres $$35, 22, 10$$ i $$42$$.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

$$35 \div 1=35 \\ 35 \div 5=7 \\ 35 \div 7=5 \\ 35 \div 35=1$$

$$22 \div 1=22 \\ 22 \div 2=11 \\ 22 \div 11=2 \\ 22 \div 22=1$$

$$10 \div 1=10 \\ 10 \div 2=5 \\ 10 \div 5=2 \\ 10 \div 10=1$$

$$42 \div 1=42 \\ 42 \div 2=24 \\ 42 \div 3=14 \\ 42 \div 6=7 \\ 42 \div 7=6 \\ 42 \div 14=3 \\ 42 \div 24=2 \\ 42 \div 42=1$$

Solució:

Els divisors de $$35$$ són els següents números: $$1, 4, 7$$ i $$35$$.

Els divisors de $$22$$ són els següents números: $$1, 2, 11, 22$$.

Els divisors de $$10$$ són els següents números: $$1, 2, 5, 10$$.

Els divisors de $$42$$ són els següents números: $$1, 2, 3, 6, 7, 14, 24$$ i $$42$$.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria