Exercicis de Definició i notació de conjunts

Definir per compressió els següents conjunts:

a) $$A = \{b,c,d,f,g,h,\ldots,z\}$$ b) $$B = \{a,e,i,o,u\}$$ c) $$C = \{1,2,3,4,5\}$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

En el primer, veiem que els elements del nostre conjunt són les consonants de l'abecedari, per tant, podem definir el conjunt $$A$$ com $$A =\{\text{consonants de l'abecedari}\}$$.

El segon són les vocals de l'abecedari, de manera que $$B = \{\text{vocals de l'abecedari}\}$$.

El tercer són els números naturals menors o iguals que $$5$$, o sigui $$C = \{x\in\mathbb{N} \ | \ x\leq 5 \}$$.

Solució:

a) $$A =\{\text{consonants de l'abecedari}\}$$

b) $$B = \{\text{vocals de l'abecedari}\}$$

c) $$C = \{x\in\mathbb{N} \ | \ x\leq 5 \}$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria