Exercicis de Translacions

En els següents enunciats, tria la resposta adequada, sobre les translacions.

  1. La figura transformada d'un quadrat és un quadrat de: (a) costat meitat, (b) costat igual o (c) costat doble.
  2. La figura transformada d'un triangle equilàter és: (a) un triangle equilàter, (b) un triangle rectangle o (c) un triangle isòsceles.
  3. La figura transformada d'una circumferència és una altra circumferència amb: (a) el mateix radi, (b) el radi doble o (c) de radi meitat.
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Observant les propietats bàsiques de les translacions i sabent que una translació és una isometria, podem respondre a les preguntes sense fer cap càlcul.

Solució:

  1. (b)
  2. (a)
  3. (a)
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria