Exercicis de Taxa de variació mitjana

Sigui la funció $$f(x)=x^2+x$$,

calcular la taxa de variació mitjana (TVM) en l'interval $$[0, 10]$$ i $$[0,2]$$.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

La seva definició és $$$TVM=\dfrac{y}{x}=\dfrac{f(a+x)-f(a)}{x}$$$ Sigui l'interval $$[0,10]$$,

$$\Delta y=f(10)-f(0)=(10^2+10)-0=110$$

$$\Delta x=10-0=10$$

$$TVM=\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{110}{10}=11$$

Sigui l'interval $$[0,2]$$

$$\Delta y=f(2)-f(0)=(2^2+2)-0=6$$

$$\Delta x=2-0=2$$

$$TVM=\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{6}{2}=3$$

Solució:

Interval $$[0,10]: \ TVM=11$$

Interval $$[0,2]: \ TVM=3$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria