Exercicis de Repartiments proporcionals: directes i inversos

Un pare decideix repartir $$65$$ caramels de forma inversament proporcional a les hores que els seus tres fills, la Patricia, la Paula i el Pau, han trigat a fer els deures. Si han trigat $$2, 3$$ i $$4$$ hores, respectivament, quants caramels se'n porta cada un?

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

El primer que cal veure és que si el repartiment és inversament proporcional, el que hagi trigat menys temps es portarà més caramels i viceversa.

Si s'anomena $$x$$ als caramels que li toquen a la Patricia, $$y$$ als que mereix la Paula i $$z$$ els que se'n portarà el Pau, la relació del repartiment serà la següent:

$$\dfrac{x}{\frac{1}{2}}=\dfrac{y}{\frac{1}{3}}=\dfrac{z}{\frac{1}{4}}$$

Ara hi ha una fracció comparable a les anteriors per la regla de la suma:

$$\dfrac{x}{\frac{1}{2}}=\dfrac{y}{\frac{1}{3}}=\dfrac{z}{\frac{1}{4}}=\dfrac{C}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}$$

Si s'opera el denominador amb la suma de fraccions tenim que:

$$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{6+4+3}{12}=\dfrac{13}{12}$$

Amb aquesta dada i sabent que, tal com especifica l'enunciat, el total de caramels a repartir $$C$$ és de $$65$$:

$$\dfrac{x}{\frac{1}{2}}=\dfrac{y}{\frac{1}{3}}=\dfrac{z}{\frac{1}{4}}=\dfrac{65}{\frac{13}{12}}$$

De manera que:

$$2x=3y=4z=\dfrac{12\cdot65}{13} \Rightarrow 2x=3y=4z=\dfrac{780}{13} \Rightarrow 2x=3y=4z=60$$

Per tant, a la Patricia li corresponen:

$$2x=60 \Rightarrow x=\dfrac{60}{2}=30$$ caramels

En canvi, a la Paula li toquen:

$$3y=60 \Rightarrow y=\dfrac{60}{3}=20$$ caramels

I el Pau es queda amb:

$$4z=60 \Rightarrow z=\dfrac{60}{4}=15$$ caramels

Solució:

$$30$$ caramels a la Patricia, $$20$$ a la Paula i $$15$$ al Pau.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria