Exercicis de Nombres complexos de forma polar a binòmica

Escriu en forma binòmica $$13_{120^{\circ}}$$.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Per passar un nombre complex donat en forma polar a forma binòmica hem de calcular els coeficients de la part real i la part imaginària del nombre. Mitjançant les fórmules proposades:

$$a=13\cdot\cos(120^{\circ})=13\cdot\Big(-\dfrac{1}{2}\Big) = -\dfrac{13}{2}$$

$$b=13\cdot\sin(120^{\circ})=13\cdot\Big(\dfrac{\sqrt{3}}{3}\Big) = \dfrac{13\cdot\sqrt{3}}{3}$$

Així, $$$13_{120^{\circ}}= -\dfrac{13}{2} + \dfrac{13\cdot\sqrt{3}}{3} i$$$

Solució:

$$13_{120^{\circ}}= -\dfrac{13}{2} + \dfrac{13\cdot\sqrt{3}}{3} i$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria