Exercicis de Introducció i propietats de les inequacions

Comprovar si són certes o falses les següents desigualtats:

 1. $$103 > 25 $$

 2. $$-62 > 4.5 $$

 3. $$42 \leqslant \dfrac{84}{2} $$

 4. $$-4 > -5 $$

 5. $$1 > 1 $$

 6. $$0 < 3 < -3.1 $$
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

 1. $$103$$ és més gran que $$25$$.
 2. $$-62$$ és un nombre negatiu, per tant és menor que $$4.5$$ (nombre positiu).
 3. $$84$$ dividit per $$2$$ és $$42$$, per tant l'expressió és correcta: $$42$$ és igual a $$42$$.
 4. $$-4$$ és més gran que $$-5$$ (ja que els números són negatius).
 5. $$1$$ és igual a $$1$$, però $$1$$ no és més gran que $$1$$, en tot cas, seria correcta si digués que $$1$$ és major o igual a $$1$$.
 6. En aquest cas tenim una desigualtat doble. Hem de comprovar que les dues desigualtats siguin certes: $$0$$ és menor que $$3$$, però $$3$$ no és menor que $$-3.1$$ ja que aquest és un nombre negatiu. En conseqüència l'expressió és falsa.

Solució:

 1. Cert.

 2. Fals.

 3. Cert.

 4. Cert.

 5. Fals.

 6. Fals.
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria